Fizikadan laboratoriya ishlari

Fizika

6-sinf

1- Laboratoriya ishi: Suyuqliklarda diffuziya hodisasini kuzatish.

2- Laboratoriya ishi: Shayinli tarozida jism massasini aniqlash.

3- Laboratoriya ishi: Kattiq jismning zichligini aniqlash (1-qism) (2-qism)

4- Laboratoriya ishi: Dinamometr yordamida kuchlarni o‘lchash

5- Laboratoriya ishi: Qiya tekislikning FIK aniqlash.

6- Laboratoriya ishi: Termometr yordamida havo va suyuqlik temperaturasini o‘lchash.

7- Laboratoriya ishi: Yassi ko‘zgu yordamida yorug‘likning qaytishini o‘rganish.

8- Laboratoriya ishi: Shisha prizma yordamida yorug‘likning spektrga ajralishini o‘rganish.

7-sinf

1- Laboratoriya ishi: Tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jism tezlanishini aniqlash.

video flash

2- Laboratoriya ishi: Prujinaning bikirligini aniqlash.

video flash

3- Laboratoriya ishi: Sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash.

video flash

4- Laboratoriya ishi: Mexanik energiyaning aylanish va saqlanish qonunini o‘rganish.

video flash

5- Laboratoriya ishi: Matematik mayatnikning tebranish davri va chastotasini aniqlash.

video flash

8-sinf

1- Laboratoriya ishi: Elektr zanjirini yig‘ish, uning turli qismlaridagi tok kuchi va kuchlanishni o‘lchash.

2- Laboratoriya ishi: Tok kuchini reostat yordamida rostlash.

3- Laboratoriya ishi: O‘tkazgich qarshiligini ampermetr va voltmetr yordamida aniqlash

4- Laboratoriya ishi: O‘tkazgichlarni ketma-ket ulanishi va o‘tkazgichlarning parallel ulanishini o‘rganish.

5- Laboratoriya ishi: Eng oddiy elektromagnit qurilmasini yig‘ish va uning ishlashini sinab ko‘rish.

6- Laboratoriya ishi: O‘zgarmas tok elektr dvigatelini i o‘rgannsh.

7- Laboratoriya ishi: Transformatorning tuzilishini va ishlashini o‘rganish.

8- Laboratoriya ishi: Yarim o‘tkazgichli diod yordamida tokni to‘g‘rilash.

9-sinf

1- Laboratoriya ishi: Suyuqlikning sirt tarangligini aniqlash.

2- Laboratoriya ishi: Qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig‘imini aniqlash.

3- Laboratoriya ishi: Turli temperaturali suvlarni aralashtirganda issiqlik miqdorini taqqoslash.

4- Laboratoriya ishi: Shishaning nur sindirish ko‘rsatgichini aniqlash.

5- Laboratoriya ishi: Yorug‘lik dispersiyasini o‘rganish.

6- Laboratoriya ishi: Linza yordamida tasvir hosil qilish

7- Laboratoriya ishi: Fotoelementlar yordamida fototokning hosil bo‘lishini kuzatish.

Комментариев нет

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes